Balans per 31 december 2014      
                 
  2014 2013 2012     2014 2013 2012
Activa         Passiva      
Liquide Middelen 4,225 4,690 4,923   Algemene Reserve 4,225 4,690 4,206
          Nog te betalen bedragen     67
          Vooruitontvangen (youth camp)   650
  4,225 4,690 4,923     4,225 4,690 4,923
                 

 

Resultatenrekening tot en met 31-12-2014  
       
  2014 2013 2012
Bedrijfsopbrengsten      
Donateurs 360 530 998
Subsidie One World Youth Gathering   339
Bijdrages One World Youth Gathering 835  
  360 1,365 1,337
       
Bedrijfslasten      
Kosten Y-Top 656 730 658
Rente- en bankkosten 61 50 59
Advieskosten     100
Reis- en verblijfskosten   41  
Overige algemene kosten 108 60 40
Totale kosten 825 881 857
       
Resultaat -465 484 480