Balans per 31 december 2012  
         
  2012     2012
Activa     Passiva  
Liquide Middelen 4.923   Algemene Reserve 4.206
      Nog te betalen bedragen 67
      Vooruitontvangen (youth camp) 650
  4.923     4.923
         

 

 

 

Resultatenrekening tot en met 31-12-2012  
   
  2012
Bedrijfsopbrengsten  
Donateurs 998
Subsidie One World Youth Gathering 339
  1.337
   
Bedrijfslasten  
Bankkosten 59
Advieskosten 100
Reiskosten 658
Overige algemene kosten 41
Totale kosten 858
   
Resultaat 479

 

Jaarrekening 2013